ZADZWOŃ
668201333

REGULAMINY

Szanowny Wczasowiczu cieszymy się z Twojej wizyty w naszym Ośrodku. Poniższy regulamin służyć ma udanym wakacjom Naszych Gości oraz sprawnemu funkcjonowaniu zaplecza Ośrodka Wczasowego.

REGULAMIN OŚRODKA WCZASOWEGO "BOSKI RAJ” W SIANOŻĘTACH, UL. LILIOWA 1


1. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 15.00, kończymy o godz. 10.00.
a) zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z personelem recepcji w miarę możliwości,
b) standardowo tydzień wypoczynku trwa od soboty do soboty lub od niedzieli do niedzieli.
Inne terminy turnusów wymagają wcześniejszej konsultacji telefonicznej.
2. Po przyjeździe do O.W. należy okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go pracownikowi recepcji celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku. Należy także wpłacić kaucję zwrotną za domek w wysokości 200zł.
3. Do korzystania z usług  O.W. upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zaliczką, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji, oraz uregulowanie różnicy pomiędzy zaliczką a należną kwotą przed zakwaterowaniem. Wpłata zaliczki oraz zakwaterowanie jest jednoznaczne z zapoznaniem się regulaminu O.W..
4. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych, a przekazywanej na konto Gminy oraz innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji. Opłatę tę należy również uiścić w momencie zakwaterowania.
5. Wynajęcie i zdanie domku następuje w obecności personelu O.W..
6. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
7. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie na terenie O.W. po godz. 10.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.
8. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, goście O.W. ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
9. O.W. nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach i na tarasach przedmioty wartościowe i środki pieniężne. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
10. W niektórych przypadkach akceptujemy zwierzęta domowe za dodatkową opłatą. Właściciele zwierząt zobowiązani są wtedy do:
a) posiadania aktualnej książeczki szczepień psa,
b) sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren O.W.. Nie dopuszczalne jest aby zwierzę załatwiało swoje potrzeby fizjologiczne na terenie O.W.. W tym celu należy regularnie wyprowadzać psa po za teren O.W..
c) Spacerowanie po terenie O.W. z psem możliwe jest wyłącznie ze zwierzęciem na smyczy. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
d) Zwierzęta mają bezwzględny zakaz kąpieli w basenie. Odpowiedzialność nad tym spoczywa na właścicielu zwierzęcia. W przypadku kąpieli zwierzęcia w basenie -woda będzie wymieniona na koszt właściciela psa.
11. Po godz. 22.00 prosimy o ściszenie muzyki oraz zachowanie nie przeszkadzające pozostałym gościom.
12. Prosimy o wywieszanie mokrej bielizny na specjalnych suszarkach. Nie wolno do tych celów rozwieszać sznurków między drzewami, domkami, etc.
13. Domki wyposażone są w klimatyzatory, które należy wyłączać przy każdorazowym opuszczaniu domku. Zakazuje się uruchamiania klimatyzatorów i opuszczania w tym czasie domków.
14.Zabrania się wystawiania mebli z domku na zewnątrz. Prosimy o korzystanie wyłącznie z mebli tarasowych.
15. Ze względu na bezpieczeństwo, w momencie wychodzenia, należy sprawdzić czy kuchenka elektryczna została prawidłowo wyłączona. Klimatyzatory należy bezwzględnie wyłączać.
16. Zmotoryzowanym gościom w dniu przyjazdu przydziela się stałe, numerowane (na czas pobytu) 1 miejsce parkingowe.
a) Parking O.W. jest bezpłatny (dotyczy 1 samochodu w domku, każdy następny płatny z godnie z cennikiem), niestrzeżony, nieogrodzony.,
b) O.W. nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie O.W. pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
17. Goście korzystający z usług O.W. zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników O.W..
18. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco pracownikom recepcji.
19. O.W. nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy
w dostawie prądu czy wody, usterek spowodowanych działaniem wiatru, deszczu itp.
20. Na terenie O.W. znajduje się plac zabaw dla dzieci. Dzieci poniżej 6 roku życia mogą z niego korzystać tylko pod opieką dorosłego opiekuna.
21 Na terenie O.W. znajduje się basen, plac zabaw oraz trampolina, które posiadają odrębne regulaminy.
22. Wyżywienie jest możliwe na terenie odrębnych jadalni oddalonej około >300 m od O.W. Boski Raj.
23.Wewnątrz domków oraz w holu recepcji obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Palenie dozwolone jest na terenie zadaszonych tarasów usytuowanych przy każdym z domków oraz tarasie głównym przy recepcji.
24. Wszelkie odpady z domków (śmieci) należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie O.W..
25. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia O.W. bez zwrotu kosztów. W przypadku braku dobrowolnego opuszczenia kierownictwo O.W. skorzysta z miejscowej placówki Policji.
26. Recepcja jest czynna w godzinach 9.00 do 18.00 lub zależnie od okresu sezonu. W razie potrzeby prosimy dzwonić na następujący numer: 668-201-333 (recepcja).
27. Personel O.W. służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji
28. O.W. zastrzega sobie prawo do zmiany numeru domku przydzielonego we wstępnym potwierdzeniu rezerwacji bez konsekwencji dla O.W..
29. Reklamacje przyjmowane są jedynie w formie pisemnej. Termin rozpatrzenia 21 dni od zgłoszenia reklamacji. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem maila biuro@boskiraj.pl lub pozostawić w holu recepcji.
30. Na terenie O.W. dla poszanowania wszystkich wczasowiczów obwiązuje zachowanie pełnej kultury, spokoju , nie używanie słów wulgarnych, słuchanie muzyki i oglądanie TV bez nadmiernego pogłaszania.
31. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200zł, zwrot następuje w dniu wyjazdu o ile domek wraz z wyposażeniem zostanie oddany w stanie pierwotnym.

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

PROSIMY RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI O RESPEKTOWANIE REGULAMINU O.W. ORAZ STOSOWANIE SIĘ DO ZASAD REGULAMINU BASENU, PLACU ZABAW, WIATY OGNISKOWEJ ORAZ UŻYTKOWANIA TRAMPOLINY. REGULAMINY ZNAJDUJĄ SIĘ W RECEPCJI.REGULAMIN BASENU
NA TERENIE OŚRODKA „BOSKI RAJ” W SIANOŻĘTACH, UL. LILIOWA 1

1. Basen nie posiada ratownika.
2. Basen jest czynny w godzinach 10:00 - 18:00 w dniach o odpowiednich warunkach klimatycznych. W dni chłodne i deszczowe basen jest nieczynny. Ośrodek zastrzega sobie prawo do zamknięcia basenu z przyczyn technicznych i losowych.
3. Basen jest czynny w okresie: 15.06. - 31.08.
4. Z basenu mogą korzystać bezpłatnie tylko goście ośrodka wczasowego BOSKI RAJ.
5. Z basenu nie mogą korzystać osoby:
a) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
b) osoby będące częściowo w opatrunkach,
c) osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
6. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
7. Przed każdorazowym wejściem do basenu prosimy o skorzystanie z natrysku.
8. Naszych gości prosimy o zachowanie porządku, dyscypliny oraz czystości na terenie całego basenu.
9. Korzystając z basenu zabrania się:
a) biegania po chodnikach otaczających nieckę basenu,
b) skakania do wody,
c) wprowadzania psów i innych zwierząt,
d) załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody w basenie,
e) wchodzenie bez uprzedniego skorzystania z natrysku.
10. Za przedmioty wartościowe pozostawione wokół basenu Ośrodek BOSKI RAJ nie ponosi odpowiedzialności.
11. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
12. Kierownictwo Ośrodka sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu-wszystkie osoby przebywające na terenie basenu obowiązane są podporządkować sie ich nakazom.
13 .Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane
z terenu basenu.
14. Skargi i uwagi można zgłaszać u Kierownika Ośrodka lub w recepcji.


                                                                                REGULAMIN WIATY GRILLOWO - BIESIADNEJ
                                                          NA TERENIE OŚRODKA „BOSKI RAJ” W SIANOŻĘTACH, UL. LILIOWA 1

Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki obiektu i jego otoczenia oraz zapewnienia zgodnego współżycia użytkowników obiektu.

 

 • Właścicielem obiektu oraz dysponentem oraz zarządzającym jest O.W. BOSKI RAJ.
 • Wiata, jako miejsce piknikowe służy osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym (tylko mieszkańcom O.W. BOSKI RAJ).
 • Korzystający z pobytu pod wiatą zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, jak również do przestrzegania jego postanowień.
 • Termin korzystania z wiaty przez grupy zorganizowane należy uzgodnić z recepcją O.W. BOSKI RAJ Tel. +48 668 201 333.
 • Wiata udostępniana jest w godzinach od 10.00 do 23.00. po 23.00 obowiązuje bezwzględna cisza nocna.
 • W przypadku grup zorganizowanych organizatorem odpoczynku pod wiatą może być wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
 • Za osoby nieletnie przebywające na terenie wiaty odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
 • Korzystający z wiaty zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających m.in. z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).
 • Dopuszcza się rozpalenie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym ( kamienny grill).
 • Korzystanie z grilla może się odbywać pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
 • rozpalający ogień zobowiązany jest przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu do zachowania szczególnej ostrożności,
 • po zakończeniu grillowania oraz pobytu po wiatą osoby tam przebywające zobowiązane są do bezwzględnego sprawdzenia, czy używane palenisko skutecznie wygaszono,
 • w przypadku wykrycia tlących się węgli czy drewna skutecznie je wygasić,
 • w trakcie korzystania z paleniska zabrania się pozostawienia go bez dozoru,
 • zapewnienie materiałów do rozpalenia i utrzymywania ognia na palenisku leży w gestii korzystających z paleniska.
 • Przebywającym pod wiatą jak i w jej bliskim sąsiedztwie zabrania się używania wulgarnego słownictwa, zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu.
 • Korzystający z wiaty i przebywający w jej sąsiedztwie ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania z wiaty oraz za pozostawienie porządku po zakończeniu pobytu. W związku z tym w przypadku stwierdzenia zniszczeń, nieporządku oraz innych nieprawidłowości należy zgłosić je do recepcji O.W. BOSKI RAJ.
 • Korzystający z wiaty ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe podczas pobytu.
 • Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z wiaty należy zabrać ze sobą.
 • Przebywający na terenie obiektu mają obowiązek stosować się do poleceń kierownika recepcji O.W. BOSKI RAJ. O.W. BOSKI RAJ. ma prawo wyprosić korzystających bez podania przyczyny.
 • W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania wiaty należy zwracać się recepcji O.W. BOSKI RAJ.
 • Telefony alarmowe:

 

POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112

STRAŻ POŻARNA 998 lub 112

POLICJA 997 lub 112

RECEPCJA O.W. BOSKI RAJ 668 201 333

Za nie przestrzeganie w/w regulaminu grożą sankcje wynikające z ustawy Kodeks wykroczeń
   (Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz.114 z póź. zm.).

 

Dziękujemy za współpracę i życzymy udanego wypoczynku.

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA Z PLACU ZABAW
NA TERENIE OŚRODKA „BOSKI RAJ” W SIANOŻĘTACH, UL. LILIOWA 1
 1. Plac zabaw jest dla dzieci terenem służącym zabawie i wypoczynkowi.

 2. Elementu placu zabaw przeznaczone są dla dzieci.

 3. Dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.

 4. Zakazuje się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie obiektu.

 5. Zakazuje się wchodzenia na górne elementy konstrukcyjne.

 6. Zakazuje się wprowadzania psów.

 7. Zakazuje się wnoszenia opakowań szklanych.

 8. Zakazuje się zaśmiecania obiektu.

 9. Zakazuje się wprowadzania i jazdy na rowerach.

 10. Za szkody wyrządzone na placu zabaw przez dzieci odpowiadają i rodzice lub opiekunowie.

DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

ATRAKCJE OKOLICY

MAPA

BOSKI RAJ
ul. Liliowa 1, Sianożęty
Ustronie Morskie 
recepcja@boskiraj.pl
tel.: 668 201 333

 
 200m  od morza
Copyright © 2012 Boski Raj. Realizacja KajWare